MD 4 Lavapavimenti fresh Giustadose 1 lt Interchem